Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

 

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України як структурний підрозділ навчального закладу було організовано у грудні 2016 р. на базі сектору внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, створеного у травні 2015 р. задля виконання вимог статті 16 «Система забезпечення якості вищої освіти» Закону України «Про вищу освіту» від 01 07 2014 р. Начальником структурного підрозділу університету була з 2016 по 2018 рік Кічаєва Т. М., з 2018 по 2023 рік начальником відділу призначено Чорномидза А.В., а з 2023 року начальником відділу призначено Радчука В.Б.

Начальник відділу Радчук В.Б.

Відділ є структурним підрозділом Університету і підпорядковується безпосередньо проректору з науково-педагогічної роботи. Основними функціями відділу є: 

Ø    Вивчення та узагальнення вітчизняного і міжнародного досвіду; досвіду факультетів університету з питань моніторингу якості освіти, поширення інформації щодо моніторингових досліджень в системі освіти.

Ø    Розробка спільно із структурними підрозділами єдиної системи показників моніторингу якості діяльності в Університеті відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Ø    Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів університету, розробка з факультетами та навчальним відділом єдиної системи критеріїв, показників моніторингу якості освіти в університеті.

Ø    Аналіз стану проведення моніторингу якості знань студентів, змін її кількісних і якісних показників на факультетах університету. 

Ø    Організація та аналіз оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін.

Ø   Організація та аналіз результатів опитування абітерієнтів, студентів, випускників, інтернів та викладачів щодо питань організації навчального процесу, удоскноналення освітніх трограм та інших питань

Ø    Впровадження та постійне удосконалення заходів зворотного зв’язку із споживачами послуг, що надаються Університетом. 

Ø   Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам університету з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань студентів.

Ø    Аналіз результатів аудитів (внутрішнього та зовнішнього) для прийняття рішень з удосконалення якості надання послуги.

Ø  Підготовка та внесення питань, щодо усунення невідповідностей, виявлених під час моніторингу, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів, щодо вдосконалення моніторингових заходів.

Ø    Інформування суб’єктів і об’єктів освітнього аудиту про результати усіх видів моніторингу

Ø   Контроль відповідності матеріалів СДО розташованих у Moodle   сучасним протоколом діагностики та лікування затверджених МОЗ України.

Ø    Контроль своєчасності оновлення кафедрами робочих програм та методичних матеріалів СДО Moodle.

Ø  Моніторинг процесу забезпечення підвищення кваліфікації працівників Університету, забезпечення  своєчасного підвищення кваліфікації педагогічними та  науково-педагогічними працівникам.

Ø    Аналіз впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання

Фахівець відділу Матичак І.В.

Ø  Проведення систематичного вибіркового  контролю діяльності кафедр університету щодо дотримання основних вимог Положення «Про організацію освітнього процесу  в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Ø    Забезпечення створення  нових  освітніх  програм на  додипломному  та  післядипломному  рівнях  та  контроль  їх  виконання.

Ø    Формування каталогу вибіркових дисциплін

Ø     Консультативна допомога та співпраця із студентськими органами самоврядування  

Ø     Проведення опитування серед роботодавців щодо якості освіти випускників Університету та потреб ринку праці.

Ø  Забезпечення планування, проведення та аналіз внутрішніх аудитів вищого керівництва та структурних підрозділів Університету, щодо відповідності їх діяльності системі управління якості.

 Виконуючи покладені на відділ завдання, його працівники керуються законом України «Про вищу освіту» нормативно- правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Положенням про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Тернопільського національного медичного університету імені І Я. Горбачевського МОЗ України, враховуючи принципи, викладені у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ІSО 9001:2015, нормативні документи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Відповідно до зазначених вище законів та нормативних документів на відділ покладено відповідні завдання зокрема: керівник відділу співпрацює з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, провідними ВНЗ, МОЗ України, відділами управління якістю освіти, вивчення та узагальнення досвіду інших ВНЗ щодо діяльності експертних служб та моніторингових досліджень. Проводить спільно з навчальним відділом та навчально-методичним кабінетом розробку науково-методичних засад моніторингу якості вищої медичної (фармацевтичної) освіти. Проводить підготовку комплексу методичного забезпечення з діагностики якості навчального процесу в університеті. Здійснює розробку та впровадження нових технологій та методик моніторингу якості освіти в університеті. Організовує  проведення систематичного моніторингу якості освіти студентів університету та формування на цій основі рекомендацій щодо покращання навчального процесу.

На сьогодні відділ продовжує активно планувати, організовувати та моніторити стан якості освіти студентів, науково-педагогічних працівників університету та формуванні на цій основі рекомендацій щодо покращання навчального процесу в університеті.

Колектив відділу в роботі