Зовнішні стейкхолдери освітніх програм університету

Стейкхолдери (від англ. stakeholders), зацікавлені сторони — фізичні та юридичні особи, які мають інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.

Зовнішні стейкхолдери освітніх програм університету - це особи або організації які зацікавлені у якісній підготовці фахівців вищим навчальним закладом. Це перш за все роботодавці, випускники, представники органів державної та місцевої влади, громадські організації тощо.

Завдання інституції зовнішніх стейкхолдерів (груп впливу):

 • визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій у медичній (фармацевтичній) практиці;

 • сприяти проходженню виробничих практик та ознайомленню з інноваціями у медичних (фармацевтичних) закладах;

 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в медичній (фармацевтичній) практиці.

На інституційному рівні університету стейкхолдери мають право впливати на:

 • прозорість управлінських, організаційних, кадрових процесів щодо освітнього процесу в університеті;

 • організацію вступної кампанії;

 • адаптацію здобувачів вищої освіти до академічного життя;

 • оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів (бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, офіційного веб-сайту університету тощо);

 • покращення роботи університетських сервісів (кафедра, деканат, відділ міжнародних зв’язків, відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, органи студентського самоврядування, вчена рада університету (факультету), рада із забезпечення якості університету тощо);

 • формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, самоплагіатом, фабрикацією, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням;

 • зв'язок з потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників;

 • створення груп сприяння академічній доброчесності, комісій з питань етики та академічної доброчесності, розвитку студентських організацій, гуртків, секцій, товариств тощо.

На інституційному рівні факультету стейкхолдери мають право впливати на:

 • розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;

 • оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково- дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;

 • вибір технологій і методів викладання навчальних дисциплін;

 • якість методичного забезпечення навчальних дисциплін;

 • якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі;

 • якість матеріально-технічної бази спеціальності;

 • якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти;

 • якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо;

Положення про зовнішніх стейкхолдерів освітніх програм Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Заклади де працевлаштовані випускники університету

Відгуки на освітні програми

Анкетування роботодавців