Якість освіти – сукупність характеристик об'єкта, що складають його здатність задовольнити встановлені та передбачувані потреби, відповідність діяльності освітньої установи встановленим вимогам і стандартам.

Поняття «якість освіти» об’єднує такі складові:

- якість освітніх програм;

- якість процесу викладання;

- якість управління освітою;

- якість підготовки осіб, що навчаються (абітурієнти, студенти);

- якість матеріально-технічного забезпечення та якість інформаційно-освітнього середовища;

- якість науково-педагогічних кадрів та наукових досліджень;

Відповідно до частини 2 статті 41 Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII та враховуючи принципи, викладені у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ІSО 9001:2015 складовими системи забезпечення якості освіти є: система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти); система зовнішнього забезпечення якості освіти; система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Згідно з частиною 3 статті 41 Закон України «Про освіту» система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості – загальна політика, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, розподіл відповідальності за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури університету, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти.

Система забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • удосконалення планування освітньої діяльності: розробка, затвердження,моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;

 • підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;

 • посилення кадрового потенціалу університету;

 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;

 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

 • забезпечення публічності інформації про діяльність університету;

 • створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

 • участь університету в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях вищих навчальних закладів.

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти;

 • забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього забезпечення якості;

 • забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти;

 • налагодження доступного і зрозумілого звітування;

 • проведення періодичних перевірок діяльності систем забезпечення якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями;

 • інших процедур і заходів.

Система забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • забезпечення наявності та ефективності процесів і процедур зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;

 • забезпечення наявності достатніх і збалансованих ресурсів для здійснення процесів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;

 • забезпечення незалежності у діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;

 • підзвітність;

 • інших процедур і заходів.

На сьогоднішній день в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України функціонує 5-ти рівнева система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка побудована на основі «Методичних рекомендацій щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти», що базуються на «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» із залученням у систему усіх учасників освітнього процесу та розподілом функцій між різними структурними одиницями системи (децентралізація функцій). Розяснення щодо функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТНМУ подана за посиланням.