Функції Комісій із забезпечення якості освіти структурних підрозділів

Комісія із забезпечення якості вищої освіти структурного підрозділу є учасником системи внутрішнього забезпечення якості університету на рівні факультету (ННІ) та здійснює певні процедури (функції) за відповідними напрямами діяльності, а саме:

  • первинної експертизи освітніх програм підготовки фахівців у таких складових: аналіз пропозицій щодо структури та змісту освітніх програм; експертизи освітніх програм та навчальних планів в частині визначення загальних та фахових компетентностей та програмних результатів, періодичного перегляду освітніх програм та навчальних планів;
  • надання рекомендацій вченій раді та Раді з якості університету щодо затвердження освітніх програм та навчальних планів;
  • аналізу забезпечення освітніх програм факультету (ННІ) необхідними інформаційними (фонди навчально-методичної та іншої літератури, у тому числі електронні ресурси) та матеріально-технічними ресурсами (аудиторний фонд, лабораторії, комп'ютерна база, обладнання, технічні засоби навчання тощо);
  • аналізу якості викладацького складу освітніх програм через підтвердження кваліфікації, фахового та наукового рівня науково-педагогічних і педагогічних працівників (далі - викладачів), володіння сучасними методиками викладання, що передбачає оцінювання: науково-методичного рівня проведення викладачем навчальних занять; рівня організації викладачем освітнього процесу з освітнього компонента (дисципліни); рівня залишкових знань, умінь та інших компетентностей здобувачів вищої освіти з дисциплін (освітніх компонентів), що викладається; виконання викладачем кваліфікаційних вимог, наукової та професійної активності;
  • аналізу кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників факультету (ННІ) на відповідність акредитаційним вимогам, а також стимулювання впровадження у наукову та освітню діяльність структурного підрозділу досягнень науки світового рівня та інноваційних технологій навчання;
  • аналізу стану освітньої діяльності та якості вищої освіти на факультеті (ННІ), розроблення для розгляду вченою радою університету, Радою з якості університету, ректоратом та іншими дорадчими органами пропозицій щодо її вдосконалення з урахуванням освітніх інновацій;
  • спільно з відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти формування рекомендацій з планування кафедрами роботи з вдосконалення освітніх програм (організаційно-методичної та науково-методичної роботи) на навчальний рік, у тому числі через: їх гармонізацію з Європейськими та національною рамками кваліфікацій; забезпечення права здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників факультету (ННІ) на академічну мобільність; урахування підсумків їх зовнішнього оцінювання (акредитація, ліцензування) Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти, вітчизняними та міжнародними незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, врахування результатів внутрішнього оцінювання якості освіти шляхом анкетування студентів, випускників.