Функції Ради із забезпечення якості освіти університету

Рада із забезпечення якості вищої освіти університету - є дорадчо-консультаційним органом, який виробляє стратегію університету в сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Рада з якості є складовою системи внутрішнього забезпечення якості університету, яка здійснює певні процедури (функції) в сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на рівні університету за відповідними напрямами діяльності, а саме:

 • експертизи освітніх програм;
 • моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, затвердження плану заходів з моніторингу якості якості вищої освіти на навчальний рік, форм анкет (опитувань тощо) та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень та оцінювань, звітів з моніторингових досліджень та оцінювань; формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • аналізу забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами, а саме: інформаційними; навчально-методичними, матеріально-технічними, технологічними;
 • аналізу якості викладацького складу через підтвердження кваліфікації, фахового та наукового рівня науково-педагогічних і педагогічних працівників, володіння сучасними методиками викладання, що передбачає оцінювання адміністрацією науково-методичного рівня проведення викладачем навчальних занять; рівня організації викладачем освітнього процесу, виконання викладачем кваліфікаційних вимог, наукової та професійної активності;
 • аналізу кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також стимулювання впровадження у науково-освітню діяльність університету досягнень науки світового рівня та інноваційних технологій навчання;
 • аналізу стану освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, розроблення для розгляду вченою радою університету та ректоратом пропозицій щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням новітніх освітніх тенденцій;
 • науково-методичного супроводження акредитації освітніх програм університету Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, вітчизняними та міжнародними незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;
 • науково-методичного супроводження академічної мобільності здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • розроблення та впровадження в освітній процес нормативних документів з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • формування рекомендацій з планування структурними підрозділами університету роботи з супроводження освітніх програм (організаційно-методичної та науково- методичної) на навчальний рік;
 • поширення передового досвіду провідних освітніх установ з метою вдосконалення освітньої діяльності університету.